Οικομουσείο Κρήτης

Πλαίσιο μελέτης

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, που είναι γνωστή και ως Πολιτική Συνοχής, είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισορροπιών που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ, στηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος (Κρήτη) 2014-2020» το οποίο έχει συγκεκριμένους στόχους και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων είναι η Δημιουργία του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας Κρήτης.