Οικομουσείο Κρήτης

Φορέας αγωγός & διαχειριστής

Ο φορέας Αρωγός και ο φορέας Διαχειριστής

Ενορχήστρωση της συμμετοχής και της δικτύωσης. Ενορχηστρωτής των στρατηγικών της συμμετοχής και της δικτύωσης είναι ο φορέας (φορέας Αρωγός και φορέας Διαχειριστής) που διασφαλίζει πολυεπίπεδα την ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα του Ανοιχτού Οικομουσείου.

 

Η διαφύλαξη της ακεραιότητας του Ανοικτού Οικομουσείου συνάδει αφενός με τους ρόλους του φορέα Αρωγού-Δήμου Σητείας και του φορέα Διαχειριστή – Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) – διασφάλιση πόρων, διατήρηση οράματος, προώθηση πρακτικών και πολιτικών προς την επίτευξη και διαφύλαξη του οράματος και προς τη διατήρηση της ήπιας ανάπτυξης- και αφετέρου με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής τους στην ανάπτυξη και λειτουργία του Οικομουσείου. Παράλληλα συνάδει με τον εν γένει σεβασμό των πόρων, φυσικών και πολιτισμικών από το σύνολο των κατοίκων, βιώσιμη συμπεριφορά που τους καθιστά επίσης μέρος της διαφύλαξης της ακεραιότητας του ακόμα και αν δεν συμμετέχουν στην αφηγηματική διαδικασία αυτή καθ’ αυτή.

 

Σε πρώτο επίπεδο, η συνεισφορά ανάγεται στους απαραίτητους πόρους και ειδικότερα στις δαπάνες για τη λειτουργία των επισκέψιμων χώρων του Ανοιχτού Οικομουσείου όπως για παράδειγμα η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες καλύπτονται από το Δήμο Σητείας. Επιπροσθέτως, πιθανώς απαραίτητος για τη λειτουργία εξοπλισμός παρέχεται ανάλογα και αντίστοιχα από το διαχειριστή ΟΑΣ.

 

Σε δεύτερο επίπεδο, η συνεισφορά σε επίπεδο φορέα Διαχειριστή ανάγεται στην υποστήριξη της λειτουργίας τόσο ως προς τις ενέργειες εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των κατοίκων για τη συμμετοχή τους και όσο και ως προς τις ενέργειες περαιτέρω προβολής του Ανοιχτού Οικομουσείου της Σητείας.