Οικομουσείο Κρήτης

Εγγραφές / Συνδρομές

Εθελοντές

Βασικοί εταίροι του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας οι εθελοντές

 

Βασικός πυλώνας της δημιουργίας και λειτουργίας του Ανοικτού Οικομουσείου της Σητείας, είναι η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Το Ανοικτό Οικομουσείο αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τους κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι αποτελούν το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχουν εθελοντικά στη λειτουργία του και εντάσσονται στην αφηγηματική διαδικασία. Παράλληλα με τη συμμετοχή των ανθρώπων, καλλιεργείται και η συνέργεια των τοπικών πρωτοβουλιών, γεγονός που προσδίδει ανθεκτικότητα και βιώσιμη πορεία. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό τόσο ο συμμετοχικός σχεδιασμός όσο και η συμμετοχική διακυβέρνηση, ανάγοντας τη διάδραση με τους κατοίκους και τους εμπλεκόμενους φορείς σε διαδικασία διαρκή.

 

Βασικά χαρακτηριστικά της συμμετοχικής διαδικασίας είναι:

 

  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, για την άσκηση μιας υπεύθυνης και βιώσιμης συμπεριφοράς ως προς τον σεβασμό και τη διατήρηση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της περιοχής
  • Η δημιουργία δεσμών και σύνδεσης των κατοίκων με το όραμα και τους σκοπούς τόσο του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας όσο και με όλα τα μέλη της «τοπικής» αυτής κοινότητας
  • Η εκπαίδευση και ενεργοποίηση της εθελοντικής συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν στη λειτουργία του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεών του
  • Ο μηχανισμός για τη συμμετοχή των πολιτών συνθέτει τουλάχιστον τα εξής βασικά στοιχεία, ως βήματα και προϋποθέσεις για τη λειτουργία του, αποτελεσματικά και σε διαρκή βάση
  • Η ενδυνάμωση και παρακίνηση για συμμετοχή και υποστήριξη του Ανοικτού Οικομουσείου των δράσεών του σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς αποκλεισμούς και ανάλογα τις δυνατότητες του κάθε εθελοντή.
  •  

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε και να υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή, παρακαλούμε συμπληρώστε, υπογράψετε και αποστείλετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εθελοντική Συμμετοχή στη λειτουργία και τις δράσεις του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ecomuse.sitia@gmail.com